Algemene Voorwaarden & Privacybeleid
 1. Bestellingen en betalingen:
 • De klant kan een bestelling plaatsen door de vereiste informatie in te vullen op de website, zoals naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens.
 • Betalingen worden online verwerkt via een veilig en betrouwbaar betalingsplatform.
 • Alle prijzen zijn inclusief btw en eventuele andere belastingen en heffingen.
 • Amsterdam Klezmer Band behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren als de klant niet voldoet aan de voorwaarden of als er sprake is van fraude of misbruik.
 1. Levering en verzending:
 • Amsterdam Klezmer Band zal de CD’s leveren op het door de klant opgegeven adres.
 • De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en worden apart vermeld.
 • De leveringstermijn kan variëren afhankelijk van het land en de verzendmethode, en Amsterdam Klezmer Band is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of problemen veroorzaakt door derden.
 • De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de staat van de CD’s bij ontvangst en moet eventuele schade of defecten binnen een redelijke termijn melden.
 1. Retourbeleid:
 • De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de CD’s af te zien van de aankoop en de bestelling te retourneren.
 • De CD’s moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als bij ontvangst, inclusief alle accessoires en verpakkingen.
 • De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant, tenzij de CD’s defect zijn of niet aan de specificaties voldoen.
 • Amsterdam Klezmer Band zal de retourzending binnen een redelijke termijn verwerken en het aankoopbedrag terugbetalen aan de klant.
 1. Garanties en aansprakelijkheid:
 • Amsterdam Klezmer Band garandeert dat de CD’s vrij zijn van defecten en voldoen aan de specificaties.
 • Amsterdam Klezmer Band is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de CD’s of de website, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.
 • De totale aansprakelijkheid van Amsterdam Klezmer Band is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van de CD’s.
Terms and Conditions & Privacy Policy
 1. Privacybeleid:
 • Amsterdam Klezmer Band zal de persoonlijke gegevens van de klant alleen gebruiken voor het verwerken van de bestelling en het verstrekken van informatie over de bestelling en aanverwante zaken.
 • Amsterdam Klezmer Band zal de persoonlijke gegevens van de klant niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor de verwerking van de bestelling of wettelijke verandering
 1. Orders and payments:
 • The customer can place an order by filling in the required information on the website, such as name, address, email address, and payment details.
 • Payments are processed online through a secure and reliable payment platform.
 • All prices include VAT and any other taxes and charges.
 • Amsterdam Klezmer Band reserves the right to refuse or cancel an order if the customer does not comply with the terms or if there is any fraud or abuse.
 1. Delivery and shipping:
 • Amsterdam Klezmer Band will deliver the CDs to the address provided by the customer.
 • Shipping costs are the responsibility of the customer and are listed separately.
 • The delivery time may vary depending on the country and shipping method, and Amsterdam Klezmer Band is not responsible for any delays or issues caused by third parties.
 • The customer is responsible for checking the condition of the CDs upon receipt and must report any damage or defects within a reasonable time.
 1. Return policy:
 • The customer has the right to cancel the purchase and return the order within 14 days of receiving the CDs.
 • The CDs must be returned in the same condition as received, including all accessories and packaging.
 • The cost of returning the CDs is the responsibility of the customer, unless the CDs are defective or do not meet the specifications.
 • Amsterdam Klezmer Band will process the return within a reasonable time and refund the purchase price to the customer.
 1. Guarantees and liability:
 • Amsterdam Klezmer Band guarantees that the CDs are free from defects and meet the specifications.
 • Amsterdam Klezmer Band is not liable for any damage or loss caused by the use of the CDs or the website, unless such damage is the result of intent or gross negligence.
 • The total liability of Amsterdam Klezmer Band is limited to the purchase price of the CDs.
 1. Privacy policy:
 • Amsterdam Klezmer Band will only use the customer’s personal data for processing the order and providing information about the order and related matters.
 • Amsterdam Klezmer Band will not share the customer’s personal data with third parties, unless necessary for processing the order or required by law.